Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΚΟΠΡΑΝΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΑΠΟΙΚΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΠΑΘΟΓΟΝΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Τριανταφύλλου Χρήστος, Κοψιδάς Ιωάννης, Τσόπελα Χριστίνα-Γραμματική, Κουρλαμπά Γεωργία, Ζαούτης Θεοκλής  

Ημέρες Κλινικής Ιολογίας 2019: Από το Εργαστήριο στην Κλινική Πράξη και την Δημόσια Υγεία
4-6 Οκτωβρίου, Αθήνα, 2019

Εισαγωγή: Η ανάπτυξη πολυανθεκτικών μικροοργανισμών (MDROs) στο έντερο είναι συχνά αποτέλεσμα της χορήγησης αντιβιοτικών είτε ευρέως φάσματος είτε για μεγάλο χρονικό διάστημα ή και τα δύο.

Σκοπός: Να διερευνηθεί αν η μεταμόσχευση κοπράνων (FMT) συμβάλλει στην εκρίζωση των MDROs από την εντερική μικροβιακή χλωρίδα ενηλίκων ασθενών.

Υλικό & Μέθοδοι:  Πραγματοποιήθηκε συστηματική ανασκόπηση των μελετών που δημοσιεύτηκαν μέχρι τις 15 Ιουνίου του 2019, στην αγγλική γλώσσα, στις διεθνείς βάσεις δεδομένων PubMed και Scopus με τις λέξεις-κλειδιά: «gut microbiome transplantation», «gut microbiota transplantation», «fecal microbiome transplantation»,«fecal microbiota transplant», «fecal microbiota transplantation», «faecal microbiota transplantation» και «faecal microbiota transplant». Κριτήρια αποκλεισμού αποτέλεσαν: οι μελέτες σε ζώα, το είδος του άρθρου (γράμμα στον εκδότη, άρθρο σύνταξης και μελέτη περίπτωσης) και οι μελέτες που αφορούσαν παιδιατρικούς ασθενείς.

Αποτελέσματα:  Από το σύνολο των 801 μελετών που προέκυψαν από την ηλεκτρονική αναζήτηση, 5 πληρούσαν τα κριτήρια ένταξης (σχήμα 1). Συνολικά αξιολογήθηκαν 79 ασθενείς, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε 91 FMTs. Βρέθηκε ότι από τις 56 περιπτώσεις ασθενών που ήταν αποικισμένοι με παθογόνα που παράγουν ευρέως φάσματος β-λακταμάσες (ESBLs) πλήρη εκρίζωση ένα μήνα μετά τη/τις FMT(s) επιτεύχθηκε στo 46% αυτών (26/56), ενώ σε εκείνους με ανθεκτικό στη βανκομυκίνη εντερόκοκκο (VRE) στο 73% (8/11). Επιπλέον, στους ασθενείς οι οποίοι ήταν αποικισμένοι με εντεροβακτηριακά ανθεκτικά στις καρβαπενέμες (CRE) πλήρης εκρίζωση ένα μήνα μετά τη/ τις FMT(s) επιτεύχθηκε στο 78% (31/40), ενώ σε εκείνους με χρυσίζων σταφυλόκοκκο ανθεκτικό στη μεθικιλλίνη (MRSA) στο 100% (5/5).

Συμπεράσματα:  Υπάρχουν ενδείξεις ότι η FMT θα μπορούσε να είναι αποτελεσματική στην εκρίζωση ΜDROs από την μικροβιακή χλωρίδα του εντέρου αποικισμένων ασθενών.