ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΙΜΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΕ 9 ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

Τσόπελα Γ.Χ., Κουρκούνη Ε., Κοψιδάς Ι., Βεΐνη Φ., Ιωσηφίδης Η., Κωστούρου Σ., Λογοθέτη Χ., Μολόχα Ν.Μ.,Τριανταφύλλου Χ., Τσιόδρας Σ., Χωραφά Έ. , Χωριανόπουλου Ε., Ζαούτης Θ.  

12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιμώξεων
6-8 Νοεμβρίου, Αθήνα, 2019

Σκοπός: Η περιγραφή της αντοχής των παθογόνων στα αντιμικροβιακά που απομονώθηκαν στις μικροβιαιμίες που σχετίζονται με κεντρική γραμμή (CLABSI) σε τμήματα ενηλίκων.

Υλικό & Μέθοδοι:  Την περίοδο Σεπτέμβριος 2016 – Οκτώβριος 2018, πραγματοποιήθηκε προοπτική μελέτη των CLABSI σε 9 τμήματα ενηλίκων (2 μονάδες εντατικής θεραπείας, 4 παθολογικές κλινικές, 2 χειρουργικές και 1 αιματολογική) σε 3 μεγάλα νοσοκομεία της Ελλάδας. Τα περιστατικά CLABSI ορίστηκαν με τα κριτήρια του CDC(Center for Disease Control, 2014) και καταγράφηκαν οι μικροοργανισμοί και η ανθεκτικότητά τους. Η ενδιάμεση ευαισθησία σε αντιβιοτικό, θεωρήθηκε ανθεκτικότητα. Ως Multi Drug Resistant(MDR) παθογόνα, ορίστηκαν αυτά χωρίς ευαισθησία σε τουλάχιστον 1 αντιβιοτικό σε ≥3 κατηγορίες αντιβιοτικών (Magiorakos et al 2012). Ένα στέλεχος Staphylococcus aureus ανθεκτικό σε οξακιλλίνη, μεθικιλλίνη ή κεφοξιτίνη ορίστηκε ανθεκτικό στην μεθικιλλίνη (MRSA). Ελέγχθηκαν οι εντερόκοκκοι ανθεκτικοί στη βανκομυκίνη (VRE) και τα εντεροβακτηριοειδή ανθεκτικά στις καρβαπενέμες (CRE) .

Αποτελέσματα:  Στο σύνολο των τμημάτων καταγράφηκαν 265 περιστατικά CLABSI σε 235 ασθενείς, και απομονώθηκαν 324 παθογόνα. Το προφίλ ανθεκτικότητας περιγράφεται στον Πίνακα 1. Στο σύνολο των τμημάτων, το 60% των παθογόνων που απομονώθηκαν ήταν MDRs και το 56% των εντεροβακτηριοειδών ήταν CRE. Από τα gram θετικά, το 43% των S.aureus ήταν MRSA και το 25% των εντερόκοκκων ήταν MDRs, εκ των οποίων το 16% VRE. Το 64% των εντεροβακτηριοειδών ήταν MDRs και το 56% CRE. Κοιτάζοντας τις ανθεκτικότητες στα συχνότερα στελέχη παρατηρήθηκαν: το 73% των στελεχών της Klebsiella spp ήταν CRE, το 91% των Acinetobacter spp ήταν MDRs, και το 29% των Pseudomonas aeruginosa ανθεκτικά στην κεφταζιδίμη. Στις χειρουργικές κλινικές απομονώθηκαν συχνότερα gram θετικά βακτήρια (κυρίως S.aureus με το 39% MRSA), ενώ στα άλλα τμήματα gram αρνητικά (εντεροβακτηριοειδή ή μη).

Συμπεράσματα:  Καταγράφηκαν σημαντικά ποσοστά ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά σε στελέχη που απομονώθηκαν σε CLABSIs σε μονάδες ενηλίκων που αναδεικνύει την ανα-γκαιότητα της ύπαρξης προγραμμάτων ελέγχου και πρόληψης λοιμώξεων και επιστασίας της χρήσης αντιβιοτικών.