ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΙΜΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΕ 9 ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

Τσόπελα Γ.Χ., Κοψιδάς Ι., Κουρκούνη Ε., Βεΐνη Φ., Ιωσηφίδης Η., Κωστούρου Σ., Λογοθέτη Χ., Μολόχα Ν.Μ.,Τριανταφύλλου Χ., Τσιόδρας Σ., Χωραφά Έ., Χωριανόπουλου Ε., Ζαούτης Θ.  

12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιμώξεων
6-8 Νοεμβρίου, Αθήνα, 2019

Σκοπός: Η περιγραφή των παθογόνων στις μικροβιαιμίες που σχετίζονται με κεντρική γραμμή (Central Line Associated Blood Stream Infection-CLABSI) σε τμήματα ενηλίκων.

Υλικό & Μέθοδοι:  Την περίοδο Σεπτέμβριος 2016 – Οκτώβριος 2018, πραγματοποιήθηκε προοπτική μελέτη των CLABSI σε 9 τμήματα ενηλίκων (2 μονάδες εντατικής θεραπείας-ΜΕΘ,4 Παθολογικές κλινικές, 2 Χειρουργικές και 1 Αιματολογίκή) σε 3 μεγάλα νοσοκομεία της Ελλάδας. Τα περιστατικά CLABSI ορίστηκαν σύμφωνα με τα κριτήρια του CDC (Center for Disease Control, 2014). Με τη βοήθεια των ιατρικών αρχείων καταγράφηκαν τα χαρακτηριστικά των περιστατικών CLABSI όπως οι μικροοργανισμοί που απομονώθηκαν.

Αποτελέσματα:  Στο σύνολο των τμημάτων καταγράφηκαν 265 περιστατικά CLABSI σε 235 ασθενείς και απομονώθηκαν 324 παθογόνα. Κατά φθίνουσα συχνότητα απομονώθηκαν Gram αρνητικά βακτήρια (33%), Εντεροβακτηριοειδή (31,8%), Gram θετικά βακτήρια (21,3%), Μύκητες(13,9%). Τα παθογόνα που απομονώθηκαν πιο συχνά ήταν: Klebsiella spp[71(21,9%)], Acinetobacter spp[65(20%)], Candida spp [44(13,6%)], Enterococci spp[32(9,9%], Pseudomonas aeruginosa[28(8,6%)]. Η κατανομή των κύριων ομάδων παθογόνων που απομονώθηκαν στα περιστατικά CLABSI στο σύνολο και ανά τμήμα φαίνεται στον Πίνακα 1. Στις χειρουργικές κλινικές πιο συχνά παθογόνα ήταν τα gram θετικά βακτήρια (40,9%), εκ των οποίων το 62,1% ήταν Staphylococcus aureus. Στις ΜΕΘ συχνότερα ήταν τα gram αρνητικά βακτήρια (37%) με κυρίαρχα στελέχη το Acinetobacter spp (59,5%) και τη Pseudomonas aeruginosa (29,7%) και τα εντεροβακτηριοειδή (37,5%) με το 72% αυτών να είναι Klebsiella spp. Στις Παθολογικές κλινικές η κατανομή ήταν παρόμοια με σαφώς μεγαλύτερο ποσοστό Acinetobacter spp (90,9%) στα gram αρνητικά βακτήρια. Τέλος, στην Αιματολογική κλινική, τα πιο συχνά παθογόνα ήταν: Klebsiella spp, Enterococci spp, Pseudomonas Aeruginosa σε ποσοστό 18,8% έκαστο και ακολουθούν οι Coagulase negative Staphylococci (12,5%).

Συμπεράσματα:  Η μελέτη ανέδειξε διαφορές στην κατανομή των παθογόνων στα οποία οφείλονται τα CLABSI ανάλογα με το τμήμα. Τα δεδομένα που συλλέχθησαν μπορούν να κατευθύνουν τόσο στη σωστή εμπειρική αντιμετώπιση των περιστατικών CLABSI, όσο και στη δημιουργία δέσμης μέτρων για την πρόληψη αυτών.