ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

Τριανταφύλλου Χ., Χωριανοπούλου Ε., Κουρκούνη Ε., Λογοθέτη Χ., Μαϊστρέλη Στ., Μολόχα Ν.Μ., Βαρβιτσιώτη Δ., , Μπελή Α., Ποντίκης Κ., Ρουμελιώτου Ι., Tσιόδρας Σ. Ζαούτης Θ.  

12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιμώξεων
6-8 Νοεμβρίου, Αθήνα, 2019

Σκοπός: Τα γεγονότα που σχετίζονται με τον αναπνευστήρα (VAE) συνδέονται με αυξημένο κόστος φροντίδας, νοσηρότητα και θνησιμότητα, ενώ παρατείνουν σημαντικά τη διάρκεια νοσηλείας και την παραμονή του ασθενούς σε μηχανικό αερισμό. Σκοπός της μελέτης ήταν η επιτήρηση των VAE σε τρεις μονάδες εντατικής νοσηλείας (ΜΕΘ) ενηλίκων στην Αττική.

Υλικό & Μέθοδοι:  Την περίοδο Οκτώβριος 2018-Ιούνιος 2019, πραγματοποιήθηκε προοπτική μελέτη ενεργού επιτήρησης των VAE σε τρεις ΜΕΘ ενηλίκων, τριών νοσοκομείων της Αττικής. Οι ημέρες υπό μηχανικό αερισμό, τα περιστατικά VAE, ο ρυθμός VAE και το VNU ratio (Ventilation Utilization ratio) ορίστηκαν σύμφωνα με τα κριτήρια του CDC (Center for Disease Control, 2016). Το VAE rate που χρησιμοποιήθηκε ως βασικός δείκτης (ανά 1000 ημέρες μηχανικού αερισμού) υπολογίστηκε ως: (συνολικός αριθμός των περιστατικών VAE στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα/συνολικό αριθμό ημερών υπό μηχανικό αερισμό εντός της ίδιας περιόδου)*1000. Ο αλγόριθμος VAE περιλαμβάνει την επιπλοκή που σχετίζεται με τον αναπνευστήρα (VAC) τη λοίμωξη που σχετίζεται με επιπλοκή του αναπνευστήρα (IVAC) και πιθανή πνευμονία που σχετίζεται με τον αναπνευστήρα (PVAP).

Αποτελέσματα:  Στο χρονικό διάστημα αυτό καταγράφηκαν συνολικά 33 περιστατικά VAE εκ των οποίων ήταν 25 VAC, 8 IVAC και 0 PVAP (πίνακας 1). Ο συνολικός αριθμός ημερών υπό μηχανικό αερισμό και ασθενοημερών ήταν 6541 και 8794 αντίστοιχα. Το VUN ratio κυμάνθηκε από 0,66 έως 0,84 και το VAE rate από 0,36 έως 10,58. Τέλος, η διάμεσος του χρονικού διαστήματος που συνέβη το πρώτο περιστατικό VAE μετά τη διασωλήνωση ήταν 9 μέρες (IQR:6-15,5), ενώ η διάμεσος του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο οι ασθενείς παρέμειναν σε μηχανικό αερισμό μετά το περιστατικό VAE ήταν 14,5 μέρες (IQR:7-21).

Συμπεράσματα:  Η μελέτη ανέδειξε μεγάλη διακύμανση του VAE rate ανάμεσα στις τρεις ΜΕΘ, ενώ φαίνεται ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης του VAE rate στις δύο από τις τρεις ΜΕΘ. Η επιτήρηση και καταγραφή των περιστατικών VAE είναι αναγκαία προκειμένου να σχεδιαστεί μια δέσμη μέτρων με στόχο την πρόληψή τους.