ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Τριανταφύλλου Χ., Τσόπελα Γ.Χ., Κοψιδάς Ι. Κουρκούνη Ε., Μολόχα Ν.Μ., Μανταδάκης Ε., Τοτικίδης Γ., Κουρλαμπά Γ., Ζαούτης Θ.  

12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιμώξεων
6-8 Νοεμβρίου, Αθήνα, 2019

Σκοπός: Οι παιδιατρικές λοιμώξεις αποτελούν συχνή αιτία αναζήτησης ιατρικής βοήθειας και επίσκεψης στα Παιδιατρικά Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΠΤΕΠ). Επιπλέον, έχει βρεθεί ότι η αλόγιστη χρήση αντιβιοτικών στους παιδιατρικούς πληθυσμούς είναι αυξημένη. Υπάρχουν ελάχιστα δεδομένα σχετικά με τα πρότυπα συνταγογράφησης στα ΠΤΕΠ στην Ελλάδα, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει έντονη ανησυχία για την μικροβιακή αντοχή στη χώρα μας. Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να περιγράψει τις τάσεις στη συνταγογράφηση των αντιβιοτικών στο ΠΤΕΠ ενός ελληνικού δημόσιου νοσοκομείου.

Υλικό & Μέθοδοι:  Πραγματοποιήθηκε προοπτική μελέτη παρατήρησης τη χρονική περίοδο Ιούνιος 2018-Ιούνιος 2019. Στην μελέτη συμπεριλήφθηκαν οι συνταγογραφήσεις αντιβιοτικών σε παιδιά ηλικίας άνω των τριών μηνών τα οποία διαγνώστηκαν με πνευμονία, φαρυγγίτιδα/αμυγδαλίτιδα, οξεία μέση πυώδη ωτίτιδα (ΟΜΠΩ), λοίμωξη δέρματος και μαλακών μορίων ή ουρολοίμωξη χωρίς να εισαχθούν στην παιδιατρική κλινική. Καταγράφηκαν τα δημογραφικά στοιχεία, τα συμπτώματα, η τελική διάγνωση και η θεραπεία. Χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι περιγραφικής στατιστικής για τον υπολογισμό των συχνοτήτων και των μέσων τιμών.

Αποτελέσματα:  Συνολικά καταγράφηκαν 215 συνταγογραφήσεις αντιβιοτικών (πίνακας 1) εκ των οποίων 141 (65,5%) ήταν σε κορίτσια. Σε περιπτώσεις με ΟΜΠΩ (103/215, 47,9%), το πιο συχνά συνταγογραφούμενο αντιβιοτικό ήταν η αμοξυκιλλίνη (83/103, 80,6%), ενώ η διάμεσος διάρκεια της αντιβιοτικής αγωγής ήταν 10 ημέρες (IQR:10-10). Σε περιστατικά με φαρυγγίτιδα/αμυγδαλίτιδα (58,5%), η αμοξυκιλλίνη συνταγογραφήθηκε σε 24 από τα 41 και η διάμεση διάρκεια αντιβιοτικής αγωγής ήταν 10 ημέρες (IQR:10-10). Τέλος, σε λοίμωξη δέρματος και μαλακών μορίων (33/35, 94,3%), η αμοξυκιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ ήταν το πιο συχνά συνταγογραφούμενο αντιβιοτικό με τη διάμεσο διάρκεια της αντιβιοτικής αγωγής να ήταν 10 ημέρες (IQR:7-10).

Συμπεράσματα: Στη μελέτη αυτή πραγματοποιήθηκε περιγραφή των τάσεων στη συνταγογράφηση σε ΠΤΕΠ 5 κοινών λοιμώξεων των παιδιών ως προς το/α χορηγούμενο/α αντιβιοτικό/ά, τη δόση και τη διάρκεια της αντιβιοτικής αγωγής. Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν θα χρησιμοποιηθούν για να συγκριθούν σε σχέση με τις υπάρχουσες κατευθυντήριες οδηγίες με σκοπό την αναζήτηση στόχων παρέμβασης.