ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, 2015-2018

Μολόχα Ν.Μ., Κουρλαμπά Γ., Κουρκούνη Ε., Κοψιδάς Ι., Τσόπελα Γ.Χ., Τριανταφύλλου Χ., Ζαούτης Θ.  

12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιμώξεων
6-8 Νοεμβρίου, Αθήνα, 2019

Σκοπός: Η Ελλάδα έχει τα υψηλότερα ποσοστά κατανάλωσης αντιβιοτικών στην Ευρώπη. Σκοπός της μελέτης ήταν η περιγραφή της συνταγογράφησης αντιβιοτικών σε ενήλικες ασθενείς της κοινότητας στην Ελλάδα και ο εντοπισμός των παραγόντων που σχετίζονται με τη συνταγογράφηση αντιβιοτικών ευρέως φάσματος.

Υλικό & Μέθοδοι:  Δεδομένα για τις συνταγογραφήσεις αντιβιοτικών σε ασθενείς >19 ετών από τον Απρίλιο του 2015 έως τον Μάρτιο του 2018 στην Ελλάδα, εξήχθησαν από τη βάση δεδομένων Intercontinental Marketing Services Health Xponent. Τα αντιβιοτικά ομαδοποιήθηκαν σε στενού και ευρέος φάσματος. Για τον υπολογισμό του ρυθμού συνταγογραφούμενων αντιβιοτικών/1000 άτομα συνδυάστηκαν δεδομένα της βάσης και τα στοιχεία της απογραφής του πληθυσμού το 2011. Για τον εντοπισμό παραγόντων που σχετίζονται με τη συνταγογράφηση αντιβιοτικών ευρέως φάσματος εφαρμόστηκε απλή και πολυπαραγοντική ανάλυση.

Αποτελέσματα:  Καταγράφτηκαν 21,4 εκατομμύρια συνταγογραφήσεις αντιβιοτικών , με ετήσιο ρυθμό 821 συνταγογραφήσεις /1000 ενήλικες. Ο υψηλότερος ρυθμός εμφανίστηκε σε ασθενείς άνω των 60 (988 συνταγογραφήσεις/1000 ενήλικες), με συχνότερα συνταγογραφούμενες τις φθοριοκινολόνες(27,9%), τις μακρολίδες(25,6%) και τις κεφαλοσπορίνες(24,2%). Η οξεία βρογχίτιδα(13,3%), οι λοιμώξεις κατώτερου αναπνευστικού(9,9%) και η κυστίτιδα(7,8%) ήταν οι πιο συχνές κλινικές διαγνώσεις. Το 36,1% των αντιβιοτικών συνταγογραφήθηκαν για λοιμώξεις αναπνευστικού, που σπάνια ενδείκνυται η χρήση αντιβιοτικών. Παρατηρήθηκε υψηλή (89%) συνταγογράφηση αντιβιοτικών ευρέος φάσματος. Οι παράγοντες που βρέθηκε να συσχετίζονται με την υψηλή συνταγογράφηση αντιβιοτικών ευρέος φάσματος είναι: η μεγαλύτερη ηλικία των ασθενών, άρρεν φύλο ασθενών, η ειδικότητα των πνευμονολόγων, η μικρότερη ηλικία του γιατρού, θήλυ φύλο γιατρών, η εκπαίδευση τους στην Ελλάδα, η επίσκεψη κατ’ οίκων, οι λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος και του προστάτη και το πρώτο επεισόδιο της ασθένειας.

Συμπεράσματα: Αναδείχθηκε υψηλός ρυθμός συνταγογράφησης αντιβιοτικών σε ενήλικες ασθενείς της κοινότητας στην Ελλάδα την περίοδο 2015-2018 με το 1/3 αυτών για διαγνώσεις που σπάνια χρήζουν αντιβιοτικού. Επιπλέον, αναδείχτηκαν καθοριστικοί παράγοντες για τη συνταγογράφηση αντιβιοτικών ευρέως φάσματος. Τα αποτελέσματα υποδηλώνουν την ανάγκη για πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στον έλεγχο της συνταγογράφησης αντιβιοτικών.