ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΟΥΡΟΚΑΘΕΤΗΡΑ ΣΕ 7 ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Χωριανόπουλου Ε., Αρμαγανίδης Α., Αντωνιάδου Α., Βάρδα Π., Βεΐνη Φ., Δημόπουλος Γ., Ιωσηφίδης Η., Καρακώστα Π., Κούνη Σ., Κουρκούνη Ε., Κουρλαμπά Γ., Κοψιδάς Ι., Κωστούλα Μ., Κωστούρου Σ., Λογοθέτη Χ., Μαϊστρέλη Στ., Μουλούδη Ε., Παπαευαγγέλου Β., Πουλάκου Γ., Πουρνάρας Σπ., Ροηλίδης Ε., Σκουτέλης Α., Τριανταφύλλου Χ. ,Τσάκος Ι., Τσόπελα Γ.Χ., Χωραφά Έ., Ζαούτης Θ.  

11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιμώξεων
7-9 Νοεμβρίου, Αθήνα, 2018

Σκοπός:  Οι ουρολοιμώξεις σχετιζόμενες με την χρήση ουροκαθετήρα (Catheter Associated Urinary Tract Infection-CAUTI) αποτελούν τον πιο συχνό τύπο ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων στους ενήλικες. Βασικός σκοπός της μελέτης είναι η παρουσίαση των δεδομένων σχετικά με τα CAUTI σε τμήματα ενηλίκων 2 μεγάλων δημόσιων νοσοκομείων της Ελλάδας.

Υλικό και Μέθοδος:  Σε 7 τμήματα ενηλίκων από 2 μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής υπολογίστηκαν και παρουσιάζονται τα δεδομένα για τα περιστατικά CAUTI στο διάστημα Σεπτέμβριος 2016- Δεκέμβριος 2017. Μέσα στην περίοδο αυτή μελετήθηκαν και τα περιστατικά CAUTI τα οποία παρουσίασαν δευτεροπαθή μικροβιαιμία. Οι ημέρες χρήσης ουροκαθετήρα, τα περιστατικά CAUTI, ο ρυθμός CAUTI ,τα περιστατικά CAUTI που παρουσίασαν δευτεροπαθή μικροβιαιμία και το UCU ratio (Urinary Catheter Utilization ratio) ορίστηκαν σύμφωνα με τα κριτήρια του CDC (Center for Disease Control, 2016). Το CAUTI rate που χρησιμοποιήθηκε ως βασικός δείκτης (ανά 1000 ημέρες ουροκαθετήρα) υπολογίστηκε ως: (συνολικός αριθμός των περιστατικών CAUTI στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα/συνολικό αριθμό ημερών ουροκαθετήρα εντός της ίδιας περιόδου)*1000.

Αποτελέσματα:  Στο διάστημα αυτό καταγράφηκαν 52 συνολικά περιστατικά CAUTI εκ των οποίων τα 5 παρουσίασαν και δευτεροπαθή μικροβιαιμία. Στο σύνολο των τμημάτων, η διάμεσος του CAUTI rate ανέρχεται σε 0,73 (εύρος τιμών 0,35 – 3,14) ενώ η αντίστοιχη διάμεσος του UCU ratio, που αντικατροπτίζει τη χρήση ουροκαθετήρα, είναι 0,52 (εύρος τιμών από 0,29-0,78).

Συμπεράσματα:  Με τη βοήθεια της μελέτης αποτυπώσαμε το εύρος του CAUTI rate σε τμήματα ενηλίκων στην Ελλάδα. Είναι σαφές ότι υπάρχουν περιθώρια μείωσης του CAUTI rate. Η επιτήρηση και καταγραφή των περιστατικών CAUTI είναι αναγκαία προκειμένου να σχεδιαστούν μέτρα για την πρόληψή τους. Ενδεικτικά η χρήση των ουροκαθετήρων αυστηρά όταν αυτή ενδείκνυται και η αφαίρεσή τους το συντομότερο δυνατό αποτελούν δυο βασικά μέτρα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη μείωση των ουρολοιμώξεων που σχετίζονται με τη χρήση ουροκαθετήρα.