Αγγελία Προσφοράς Εργασίας

Το Κέντρο Κλινικής Επιδημιολογίας και Έκβασης Νοσημάτων αναζητά να προσλάβει με σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 ετών & για πλήρη απασχόληση, έναν εργαζόμενο για τη θέση της/του Νοσηλεύτριας/Νοσηλευτή Λοιμώξεων για τις ανάγκες Αμερικάνικου Προγράμματος σχετικά με Πρόληψη & Έλεγχο Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και Μικροβιακής Αντοχής. Πιο αναλυτικά:

Τίτλος Θέσης Εργασίας: Νοσηλεύτρια/τής Λοιμώξεων

Αρμοδιότητες:

 1. Εκπαίδευση & συμβουλευτική των επαγγελματιών υγείας στις βασικές αρχές και μεθόδους πρόληψης & ελέγχου των νοσοκομειακών λοιμώξεων (π.χ. επιτήρηση λοιμώξεων, υγιεινή χεριών κτλ)
 2. Σχεδιασμός και παρακολούθηση υλοποίησης παρεμβάσεων για την πρόληψη και τον έλεγχο των νοσοκομειακών λοιμώξεων
 3. Πραγματοποίηση ελέγχων (audits) συμμόρφωσης των εκπαιδευμένων επαγγελματιών υγείας σύμφωνα με τις αρχές/πρακτικές πρόληψης & ελέγχου των Λοιμώξεων που σχετίζονται με τη Παρεχόμενη Φροντίδα Υγείας
 4. Καταχώριση δεδομένων & σύνταξη αναφορών

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο από σχολή επαγγελματιών υγείας (Νοσηλευτική)
 • 1-2 έτη κλινική εμπειρία
 • Αποδεδειγμένο ενδιαφέρον για τον έλεγχο των λοιμώξεων (παρακολούθηση επιστημονικών εκδηλώσεων εκπαιδευτικού χαρακτήρα σχετικών με τον έλεγχο λοιμώξεων).
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
 • 1 -2 συστατικές επιστολές

Επιθυμητά προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος στον Έλεγχο & Πρόληψη Λοιμώξεων ή στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ή στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας ή στη Δημόσια Υγεία ή στην Επιδημιολογία

Λοιπά προσόντα:

 1. Ικανότητα να εργάζεται ανεξάρτητα αλλά και σε συνεργασία με ομάδες
 2. Οργανωτικές ικανότητες για την επίτευξη καθορισμένων προθεσμιών και στόχων
 3. Επικοινωνιακές δεξιότητες (προφορικής και γραπτής επικοινωνίας), ανάληψη πρωτοβουλιών, διαχείριση κρίσεων
 4. Ικανότητα ανάλυσης, σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης πρακτικών & διαδικασιών πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν μέσω email το βιογραφικό τους σημείωμα και την συνοδευτική επιστολή στο info@cleoresearch.org, μέχρι και την Παρασκευή 03/11/2023.

SNF primary logo_long_hi.png


Το CLEO ιδρύθηκε με δωρεά του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», το οποίο από το 2011 έως και σήμερα συνεχίζει να υποστηρίζει τη λειτουργία του ως βασικός δωρητής.

iso logo.jpg