Μικροβιαιμίες σχετιζόμενες με κεντρική γραμμή σε παιδιατρικούς ασθενείς: Αποτελέσματα ενός εθνικού προγράμματος επιτήρησης νοσοκομειακών λοιμώξεων

Χ. Τριανταφύλλου, Ε. Κουρκούνη, Δ. Γκέντζη, Θ. Γουβιάς, Γ. Δημητρίου, Δ. Δογάνης, Α. Καίσαρη, Α. Καπετανάκη, Γ. Καραβάνα, Κ. Καραχρήστου, A. Κοντού, Γ. Κουρλαμπά, I. Κοψιδάς, Μ. Λιθοξοπούλου, Ν.Μ. Μολόχα, Ε. Μπούζα, Φ. Νικολάου, Ε. Παπακωνσταντίνου, Μ. Πολυχρονάκη, Σ. Πολυχρονοπούλου, Κ. Ράπτης, Ε. Ροηλίδης, Μ. Σδούγκα, Ε. Στρατίκη, Γ. Συρογιαννόπουλος, Κ. Ταταροπούλου, Α. Τραγιαννίδης, Π. Τριανταφυλλίδου, X. Τσίπου, Χ. Τσιρογιάννη, Γ.Χ. Τσόπελα, Ε. Χατζηπαντελής, Ε. Χωραφά, Ε. Χωριανοπούλου, Θ. Ζαούτης.


ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2022, 39 (2): 245-252
http://www.mednet.gr/archives/2022-2/pdf/245.pdf 

Abstract

ΣΚΟΠΟΣ: H παρουσίαση επικαιροποιημένων δεδομένων, σε εθνικό επίπεδο, όσον αφορά στον ρυθμό CLABSI (central line-associated bloodstream infection) σε μονάδες εντατικής νοσηλείας νεογνών (ΜΕΝΝ), μονάδες εντατικής νοσηλείας παίδων (ΠΜΕΝ) και παιδιατρικές αιματολογικές/ογκολογικές μονάδες (ΠΑΟΜ), καθώς και η περιγραφή των παθογόνων από τα οποία προκλήθηκαν οι CLABSIs.
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Εκπονήθηκε προοπτική μελέτη παρατήρησης των CLABSIs τη χρονική περίοδο Ιουνίου 2016–Δεκεμβρίου 2019 (43 μήνες).Στο πρόγραμμα ελέγχου και πρόληψης λοιμώξεων συμμετείχαν 14 ΜΕΝΝ, 3 ΠΜΕΝ και 6 ΠΑΟΜ από δημόσια νοσοκομεία όλης της χώρας. Οι ορισμοί της κεντρικής γραμμής (ΚΓ), της αναλογίας χρήσης κεντρικής γραμμής (central line utilization ratio, CLU ratio), του περιστατικού CLABSI και του ρυθμού CLABSI βασίστηκαν στα κριτήρια του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Λοιμώξεων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής του 2014. Οι παρονομαστές, δηλαδή οι ημέρες με ΚΓ και οι ασθενοημέρες, συλλέγονταν σε καθημερινή βάση.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Συνολικά, παρατηρήθηκαν 519 περιστατικά CLABSI. Ο μέσος ρυθμός CLABSI ήταν 7,15 στις ΜΕΝΝ, 5,19 στις ΠΜΕΝ και 2,20 ανά 1.000 ημέρες με ΚΓ στις ΠΑΟΜ. Το υψηλότερο CLU ratio παρατηρήθηκε στις ΠΑΟΜ (0,83), ενώ το χαμηλότερο στις ΜΕΝΝ (0,15). Στο σύνολο των μονάδων, απομονώθηκαν συνολικά 567 παθογόνα. Οι πλέον συχνοί παθογόνοι μικρο-οργανισμοί ήταν τα εντεροβακτηριοειδή (42,1%), ακολουθούμενα από τους Gram-θετικούς κόκκους (29%), τα μη ζυμωτικά Gram-αρνητικά βακτήρια (14,6%) και τους μύκητες (11,5%). Από τα 239 (63,1%) εντεροβακτηριοειδή που απομονώθηκαν, 151 ήταν πολυανθεκτικά στελέχη. Ειδικότερα, το 14,7% (50/338) των Gram-αρνητικών παθογόνων ήταν ανθεκτικά στις καρβαπενέμες και το 23,7% (80/338) ήταν ανθεκτικά στις κεφαλοσπορίνες τρίτης γενιάς (κεφοταξίμη/κεφτριαξόνη).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι ρυθμοί CLABSIs και τα ποσοστά αντοχής στα αντιβιοτικά των παθογόνων μικροοργανισμών που σχετίζονταν με τις CLABSIs ήταν υψηλά. Τα στοιχεία αυτά τονίζουν τη σημαντικότητα του εν λόγω προβλήματος και την ανάγκη εφαρμογής παρεμβάσεων πρόληψης και ελέγχου των νοσοκομειακών λοιμώξεων. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα μελέτη θα μπορούσε, επίσης, να εφαρμοστεί και σε άλλες παιδιατρικές κλινικές ή κλινικές νοσηλείας ενηλίκων.