ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΣΜΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΑΙΜΙΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Μαϊστρέλη Στ., Τριανταφύλλου Χ., Κοψιδάς Ι., Κουρκούνη Ε., Μολόχα Ν.Μ., Βεΐνη Φ., Κωστούρου Σ., Μπελή Α., Ρουμελιώτου Ι., Κουρλαμπά Γ., Ζαούτης Θ.  

12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιμώξεων
6-8 Νοεμβρίου, Αθήνα, 2019

Σκοπός: Οι μικροβιαιμίες που σχετίζονται με κεντρική γραμμή (CLABSIs) αποτελούν μία από τις συχνότερες νοσοκομειακές λοιμώξεις, συνδέονται με αυξημένο κόστος φροντίδας και θνησιμότητα και παρατείνουν σημαντικά τη διάρκεια νοσηλείας. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η εκτίμηση της συμμόρφωσης των επαγγελματιών υγείας στη δέσμη μέτρων που εφαρμόστηκε για την πρόληψη αυτών των μικροβιαιμιών.

Υλικό & Μέθοδοι:  Το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό σε 6 τμήματα ενηλίκων και μιας μονάδας εντατικής θεραπείας, δυο δημόσιων νοσοκομείων της Αττικής, συμπλήρωνε checklists φροντίδας κεντρικής γραμμής, όταν είχε διεκπεραιώσει πρόσβαση σε κεντρική γραμμή ή όταν είχε προβεί σε αλλαγή επιθέματος της κεντρικής γραμμής. Τα checklists βασίστηκαν στις κατευθυντήριες γραμμές του Αμερικανικού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC). Η καταγραφή γινόταν σε τυχαία ημέρα κάθε εβδομάδα, το χρονικό διάστημα Νοέμβριος 2017-Ιούλιος 2019. Υπολογίστηκαν τα συγκεντρωτικά ποσοστά τόσο της συνολικής συμμόρφωσης όσο και της συμμόρφωσης σε κάθε επιμέρους παράμετρο (Γράφημα 1).

Αποτελέσματα:  Καταγράφηκαν 633 παρατηρήσεις πρόσβασης στην κεντρική γραμμή. Στο 62,1% έγινε υγιεινή των χεριών πριν από την πρόσβαση ενώ στο 66,5% των περιπτώσεων δεν έγινε απολύμανση του σημείου πρόσβασης. Στο 58,6% (203/490) των περιπτώσεων δεν αξιολογήθηκε η αναγκαιότητα για τη διατήρηση της κεντρικής γραμμής, με βάση τις 490 παρατηρήσεις που καταγράφηκαν. Πραγματοποιήθηκαν 438 παρατηρήσεις αλλαγής επιθέματος. Έγινε υγιεινή χεριών και φορέθηκαν γάντια πριν και μετά την αφαίρεση του παλιού επιθέματος στο 45,9% και στο 33,1% των περιπτώσεων αντίστοιχα, ενώ μόλις στο 55,5% έγινε αντισηψία στο σημείο εισόδου. Επίσης, στο 77,5% των περιπτώσεων έγινε υγιεινή χεριών μετά την αφαίρεση των γαντιών. Τέλος, μόλις στο 9,7% των περιπτώσεων ακολουθήθηκαν σωστά όλα τα βήματα αλλαγής του επιθέματος της κεντρικής γραμμής.

Συμπεράσματα:  Αυτή είναι η πρώτη μελέτη που εξετάζει τη συμμόρφωση των επαγγελματιών υγείας με τη δέσμη μέτρων φροντίδας κεντρικής γραμμής που εφαρμόστηκε για την πρόληψη των CLABSIs. Τα χαμηλά ποσοστά συμμόρφωσης αναδεικνύουν τη αναγκαιότητα προγραμμάτων ελέγχου και πρόληψης νοσοκομειακών λοιμώξεων στη χώρα μας, καθώς μπορούν να υποδείξουν στοχευμένες πρακτικές πρόληψης αυτών.